Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkond

Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas esitatakse Päästeametile tuleohutuse seaduse § 4 nõuete kohane enesekontrolli tuleohutusaruanne.

Tuleohutusaruanne tuleb esitada Siseministri 10.02.2011 määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ lisa 2 kriteeriumitele vastavate ehitiste kohta. Tuleohutusaruanne esitatakse iga ehitise kohta eraldi.

Aruannet võib esitada ehitise valdaja või ehitise omaniku poolt kirjalikult määratud isik. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust digiallkirjaga. Tuleohutusaruandes esitatavad andmed peavad olema asutuses või ettevõttes dokumenteeritud või olema muul viisil tõendatavad.

Tuleohutusaruande esitaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse ajavahemikus aruandlusperioodile järgneva aasta 01. jaanuarist kuni 31. märtsini.